mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
BIG DATA SANDBOX พืนที่สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล ขนาดใหญ่ ...มหาศาล
BIG DATA ในยุคดิจิทัล หมายถึงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเป็นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชนจากการให้บริการประชาชนและการดำเนินธุรกิจ อาทิ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำประปา ข้อมูลประชาชน ตลอดจนถึงข้อมูลสถิติต่างๆ ซึ่งเราสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจหรือการดำเนินนโยบายและการบริหารราชการ ซึ่งการนำเทคโนโลยีของ Big Data เข้ามาใช้งานจะช่วยให้เราสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะมีความซับซ้อนและต้องการเทคนิคจำเพาะเจาะจง ก็สามารถพัฒนาระบบให้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ทั้งนี้ มีการใช้งานในหลายๆ ประเทศ และในประเทศไทยก็เริ่มเห็นความสำคัญต่อ Big Data มากขึ้นเรื่อยๆ สัมผัสได้จากข่าว DE (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) และ CAT (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในการจัดนิทรรศการแสดงระบบบูรณาการและบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยใช้ Big Data Sandbox by CAT ณ ทำเนียบรัฐบาล ไปเมื่อเร็วๆ นี้

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT กล่าวว่า เรามีความพร้อมทั้งด้านระบบและด้านบุคลากร ในการเปิดให้บริการ Big Data Sandbox by CAT เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย บนฐานข้อมูลที่ไร้ขีดจำกัด โดยสามารถใช้ระบบมาช่วยในการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศ หรือ Big Data เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงช่วยให้ธุรกิจภาคเอกชน วิเคราะห์เทรนด์การตลาดจากฐานข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

บริการ Big Data Sandbox by CAT คือการให้บริการ Platform สำหรับรองรับการวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีความเชื่อมโยงกันจำนวนมากมายมหาศาลบนโลกดิจิทัล เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ แบบสอบถาม อีเมล์จากลูกค้า การคลิกดูข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การดูคอนเทนต์บนโซเเชียลมีเดียหรือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมไปถึงข้อมูลที่บันทึกจากอุปกรณ์ IoT [internet of Things] ฯลฯ โดยสามารถนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงและสรุปเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหรือการบริหารราชการ อาทิ การพิจารณางบประมาณ การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือได้ผลกำไรมากขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น Big Data Sandbox by CAT ยังมีเครื่องมือประเภท BI Software และ Data Visualization ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบ Structured และข้อมูลแบบ Unstructured เช่น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือข้อความแชต ที่มีการใช้งานใน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook ,Twitter, Line ฯลฯ โดยสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับใช้พยากรณ์ล่วงหน้าได้ อย่างเช่นการทำเหมืองข้อมูล การวิเคราะห์ข้อความ และการวิเคราะห์ทางสถิติ เป็นต้น ทั้งนี้ Big Data Sandbox by CAT เหมาะกับหน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร สถาบันการศึกษา ธุรกิจด้านสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก และอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ เพราะแต่ละธุรกิจมีข้อมูลมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยการใช้ Big Data Sandbox by CAT จะเอื้อประโยชน์ครอบคลุมไปถึง-การช่วยลดความยุ่งยากในการจัดทำ Big Data โดยผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาไปพัฒนาระบบและช่วยลดการลงทุนซ้ำซ้อน ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบการทำงานที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง

มั่นใจได้ว่า Big Data Sandbox จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลหลากหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประมวลให้ภาครัฐ ภาคเอกชน นักการตลาด นักวิจัย นักพัฒนา และอื่นๆ อีกมากมาย ได้นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการเพิ่มรายได้ การลดค่าใช้จ่าย การประหยัดพลังงาน อันจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ประเทศไทย ก้าวไปข้างหน้า ด้วยข้อมูลขนาดมหาศาล ที่สามารถดึงมาใช้ประโยชน์บนโลกดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด โดย Big Data Sandbox by CAT จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ภาครัฐ ใช้นำร่องและบริหารจัดการประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอน
PR FOCUS   2018-05-24
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ